Phổ Hiền Bồ Tát là ai? Ý nghĩa danh hiệu và sự tích về Bồ Tát Phổ Hiền

Biên tập bởi: Admin
Thứ 5, 27/05/2021, 02:26 GMT+7
306

Phổ Hiền Bồ Tát là một trong hai thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni và là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo. Ngài được cho là có năng lực hiện thân khắp mười phương giới để phổ độ chúng sinh. Vậy Bồ Tát Phổ Hiền là ai và sự tích về ngài như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

Bồ Tát Phổ Hiền là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo gồm có: Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Phổ Hiền. Trong đó, ngài và Văn Thù Bồ tát là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cưỡi voi trắng đứng thị giả bên phải và Văn Thù Bồ tát cưỡi sư tử đứng bên trái.

Tìm hiểu về Phổ Hiền Bồ tát
Tìm hiểu về Phổ Hiền Bồ tát

Phổ Hiền Bồ Tát là đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Không những thế, ngài cùng với Bồ tát Văn Thù còn diễn giải sự hoàn bị viên mãn của lý trí, định tuệ và hạnh chúng của Như Lai. Chính vì vậy, cả hai vị cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Ngoài ra, Bồ Tát Phổ Hiền còn được Mật Tông xưng tụng là Thiện Nhiếp Kim Cương, Chân Như Kim Cương, Như Ý Kim Cương. Hơn thế, ngài còn được xem là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa.

Phổ Hiền Bồ Tát là con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm với tên gọi là Năng-đà-nô trước khi xuất gia học đạo. Trước đó, danh hiệu Phổ Hiền chỉ có trong kinh mạn Đà La Bồ Tát. Tuy nhiên, sau này danh hiệu này đã có ở nhiều kinh khác.

Sự tích về Bồ Tát Phổ Hiền

Được vua cha khuyên bảo, Thái Tử Năng-đà-nô mới phát tâm cúng dường Phât Bảo Tạng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc này, quan đại thần Bảo Hải thấy vậy liền khuyên Thái Tử là: “Điện Hạ có lòng làm việc công đức thì hãy hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu thành Phật. Như vậy sẽ tốt hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiện. Bởi cõi ấy vẫn còn ở trong vòng sinh tử”.

Bồ tát Phổ Hiền là Thái Tử Năng-đà-nô
Bồ tát Phổ Hiền là Thái Tử Năng-đà-nô

Với lời khuyên này thì Thái Tử Năng-đà-nô liền bạch với Phật Bảo Tạng xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác. Đồng thời, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh được thành Phật đạo.

Từ lời phát nguyện này của Thái Tử thì Đức Bảo Tạng Như Lai đồng ý. Đồng thời, đặt danh hiệu cho ngài là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức. Sau đó, trải hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự lớn rồi tới thế giới Bất Huyền mà thành Phật. Từ đó, hiệu của ngài là Phổ Hiền Như Lai và cầu nguyện mọi việc đều được như ý.

Ý nghĩa danh hiệu Bồ Tát Phổ Hiền

Dịch âm thì Phổ Hiền có nghĩa là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà. Trong đó, Phổ tức là biến khắp và Hiền là Đẳng Giác Bồ Tát. Chung quy lại, Phổ Hiền có nghĩa là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới. Chúng sinh mong cầu ở đâu thì ngài sẽ xuất hiện ở đó.

Theo Phật Giáo, Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa. Đồng thời, theo kinh Pháp Hoa thì ngài ở phía Đông cõi Ta Bà, quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai.

Hơn thế, ngài còn được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp. Đồng thời, cũng là vị Bồ Tát đại diện cho “Bình đẳng tính trí”. Hiểu đơn giản tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất cũng như khác biệt.

Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi con gì?

Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà uy nghiêm. Voi trắng là con vật tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại vật cũng như chiến thắng. Đồng thời, sáu ngày hay gọi là Lục độ gồm có: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định và Trí Tuệ. Kết hợp Lục độ cùng với Phật Phổ Hiền chính là đại diện cho “Bình đẳng tính trí”. Như vậy sức mạnh sẽ được tăng lên cho ngài.

Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi trắng 6 ngà
Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi trắng 6 ng
  • share_fac
  • share_twi
Nhận xét sản phẩm
close
Giỏ hàng
- Hoặc đăng nhập nhanh với -
- Hoặc đăng nhập nhanh với -